پودر سخت کننده بتن

0 out of 5 based on 0 customer ratings

 HARDFACE
پودر سخت کننده بتن، یک سطح سخت، متراکم و مقاوم در برابر سایش و خوردگی ایجاد می‌کند که در برابر خوردگی و جذب چربی، روغن، مواد قلیایی و اکثر مواد شیمیایی مقاومت می‌کند. از پودر سخت کننده بتن در جاهایی که نیاز به مقاوم سازی کف دارد، استفاده می‌شود. مانند: کف بتنی در گاراژها، کارخانه‌های تولید فولاد، تولیدی‌ها، سکوهای ژنراتور ها و …

پودر سخت کننده بتن

 HARDFACE

کاربرد
 • کف سازی کارخانجات و سالن های صنعتی، محیط های ورزشی و تفرجگاه ها و سردخانه‌ها
 • نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها
 • ایستگاه‌های مترو و راه آهن، فرودگاه ها و بنادر
 • مرمت کف‌های قدیمی آسیب دیده
 • ﻛﺎرواشﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻫﺎ
 • مراکر خرید، سالن‌های غذا خوری و …
ویژگی­‌ها و مزايا
 • دوام بالا
 • سهولت اجرا
 • نفوذپذیری اندک
 • بدون انقباض و ترک خوردگی
 • مقاوم در برابر ارتعاشات استاتیکی، دینامیکی و ضربه
 • مقاومت درازمدت در برابر باد، تابش خورشيد، باران و ساير عوامل محيطی
 • مقاومت سایشی بالا
 • مقاومت فشاری بالا
خصوصیات فنی محصول
حالت فیزیکی پودر
رنگ به صورت رنگ بندی از کد 100 تا 115 تولید می گردد
دمای کاربری در دمای بالاتر از 5 درجه سانتیگراد
وزن مخصوص(خمیری) 2.25±0.1kg/l
مقاومت فشاری 28 روزه 650±5kg/cm2
نحوه استفاده

بعد از بتن ریزی، سطح بتن را با استفاده از شمشه باید ﺗﺮاز ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ آن‌را وﻳﺒﺮه ﻧﻤﻮد. برای اینکار، ابتدا باید ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮبی ﺗﺮاز نمود اما از ﺻـﻴﻘلی ﺷﺪن اجتناب شود. سپس این محصول را در ﻛﻨﺎرهﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت اﺟﺮایی (ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ درزﻫﺎی اﺟﺮایی و اﻧﺒﺴﺎطی ﻳﺎﻓـﺖ می‌شوند) ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 80 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﭙﺎﺷـﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮبی آن‌ها را در ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﻣﺎی 25 ﺗﺎ 45 درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و زﻣﺎن اجرا نیز 30 ﺗﺎ 40 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺘﻦ رﻳزی ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـی‌ﺷﻮد. زمانی که سنگدانه بتن نشست می‌کند و دوغاب بتن به سطح مهاجرت می‌کند، باید ﻣﻮاد را ﺑﺎ دﺳﺖ یا ماشین، به طور یکنواخت، ﺑﺮ روي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃﻮب پاشید.

اﺟﺮا در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:

 • حدود دو ﺳﻮم ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺨﺶ ﻳﻜﺴﺎن، ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺑﭙﺎﺷﻴﺪ.
 • ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺟﺮا ﺷﺪه اﺟـﺎزه ﺑﺪﻫﻴـﺪ ﺗـﺎ رﻃﻮﺑـﺖ را به تدریج از ﺳـﻄﺢ ﺟﺬب ﻛﻨﺪ. تا رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اي ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ.
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮبی، پودر را در ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ از ﻳﻜـی ﺷـﺪن آن ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑﺘﻨـی اوﻟﻴـﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
 • ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮاد (یک سوم باقیمانده) را اﺟﺮا نموده و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ رﻧﮓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻴـﺮه ﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﻮبی آﻧﻬﺎ را در ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ.
 • وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزن آدمی را ﺑﭙﺬﻳﺮد و در رد ﭘــﺎي مجری، ﻓﺮورﻓﺘگی ﻛمی ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺴتی اﺟﺮای محصول را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳـﺎﻧﺪ. در این حال، ﺳﻄحی ﺻـﺎف و ﻏﻴﺮ ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑه‌دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﻟﻲ روی ﺳﻄﺢ ﻧﺒﺎﻳﺪ خیلی ﻛﺎر ﻛﺮد.

ﻧﻜﺎت ﻣﻬمی که ضمن اجرا  باید مورد توجه واقع شود:

 1. محصول ﺧﺸﻜﻪ ﭘﺎشی را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب و ﻳﺎ در وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﮔﺮم اﺟﺮا نمود. این ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺧﺸﻜﻲ زود رس در ﻋﻤﻖ 5 ﺗـﺎ 10 ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد می شود و در نتیجه، از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن و ﺟﺪاﻳﻲ آن از ﺑـﺘﻦ ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ شود. این حالت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻟﻪ ﻛشی ﻧﺸﺎن می‌دهد.
 2. ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺘنی، ﻋﻤﻞ آوری و زﻣﺎن آن ﭘـﺲ از اﺟﺮای ﺳﻄﺢ ﺑﺘنی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎسی ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 3. ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ این محصول، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮا شوند.
 4. اضافه نمودن هرگونه مواد افزودنی يا هر نوع سنگدانه ای به محصول مجاز نیست.
میزان استفاده

ﻣﻴﺰان استفاده از محصول، بسته به نوع کاربری و میزان تنش وارده، حجم ترافیک و…،  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ 3 ﺗﺎ 7  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ اما در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، به طور میانگین، ﭘﻮﺷﺶ 5 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. با توجه به دانسیته خمیر، تخمین مقدار مصرف، قابل انجام است.

بسته بندی

این محصول، در کیسه های 25کیلوگرمی عرضه می‌شود.

انبارداری

در شرایط انبارش استاندارد (دما، رطوبت، تابش نور خورشید  و … ) و بسته بندی سالم اولیه، محصول به مدت 12 ماه قابل نگهداری می‌باشد. پس از انقضای مدت، استفاده مجدد آن، با انجام آزمون‌های کارگاهی دقیق و بررسی و تطبیق ویژگی‌ها با نمونه اولیه میسر خواهد بود.

ایمنی و بهداشت
 • این محصول، فاقد سمیت و آلایندگی قابل ملاحظه زیست محیطی است.
 • استعمال محصول باید با استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب (دستکش، عینک، ماسک و …) انجام شود.
 • توصیه می­شود از تماس طولانی مدت این محصول با پوست پرهیز گردد. در صورت تماس این محصول با پوست بدن، با آب و صابون شستشو شود و از تنفس غبارات محصول جداً اجتناب شود.
 • در صورت مواجهه با حادثه، ضمن حفظ خونسردی و اطلاع به کارشناس ایمنی پروژه، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه نموده و حتما پزشک معالج در جریان ماده مورد مصرف قرار داده شود.
 • درصورت تماس با چشم، سریعاً با مقدار فراوان آب شستشو نموده و به پزشک مراجعه شود.