تقویم نمایشگاهی

رویدادها

زمان: 13 تا 16 مهر ماه 1402، مکان: تهران

زمان: 18 تا 21 مهرماه 1402، مکان: نمایشگاه بین المللی اصفهان

زمان: 25 تا 28 مهر ماه 1402، مکان: نمایشگاه بین المللی ساری

زمان: 2 تا 5 آبان ماه 1402، مکان: نمایشگاه بین المللی قم

زمان: 9 تا 12 آبان ماه 1402، مکان: نمایشگاه صنعت ساختمان چابهار