آیین نامه تعمیر و ترمیم بتن

آیین نامه تعمیر و ترمیم بتن

ترمیم و تعمیر سازه‌های بتنی بخشی اجتناب ناپذیر از نگهداری سازه‌های بتنی به شمار می آید. تعمیر و ترمیم سازه‌های بتنی به علل مختلفی همچون مشکلات اجرایی و شرایط محیطی