ماهنامه دنیای ساخت

ماهنامه دنیای ساخت

«ساخت و ساز» از هر زاویه ای که بدان نگریسته شود یکی از مهمترین فعالیت های بشر است. شاید «ساختن» یکی از غرایز انسانی باشد مثل غذا خوردن. انسان بدون