دورهمی “ثبت روزگاران” با همکاران

دورهمی “ثبت روزگاران” با همکاران

همه افراد، دورهمی‌ها و شادی هایی را که در یک سازمان برگزار می‌شود را به خاطر می سپارند. در خانواده رزین بتن برتر نیز در نخستین روزهای اسفنده ماده 1402؛
آیین نامه تعمیر و ترمیم بتن

آیین نامه تعمیر و ترمیم بتن

ترمیم و تعمیر سازه‌های بتنی بخشی اجتناب ناپذیر از نگهداری سازه‌های بتنی به شمار می آید. تعمیر و ترمیم سازه‌های بتنی به علل مختلفی همچون مشکلات اجرایی و شرایط محیطی