دورهمی “ثبت روزگاران” با همکاران

دورهمی “ثبت روزگاران” با همکاران

همه افراد، دورهمی‌ها و شادی هایی را که در یک سازمان برگزار می‌شود را به خاطر می سپارند. در خانواده رزین بتن برتر نیز در نخستین روزهای اسفنده ماده 1402؛