آیین نامه تعمیر و ترمیم بتن

آیین نامه تعمیر و ترمیم بتن

سرفصل‌های آیین‌نامه تعمیر و ترمیم بتن (ACI 546-R 04مطابق با ) فصل 1: مقدمه 1.1 – نحوه استفاده از این آیین نامه 1.2 – تعاریف 1.3 – روش شناسی تعمیر