پروژه های اداری – تجاری – مسکونی

  • سایت مسکن مهر
  • پروژه تعاونی مسکن مرکز آموزش عالی امام خمینی
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  • یافت آباد قطعه جنوبی
  • پروژه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
  • پروژه داروسازی الحاوی
  • ساختمان مرکزی بانک تجارت ساری
  • بیمارستان لواسانی تهران
  • کلینیک نازایی نوید