بنر اپوکسی 2

سد سیمره

سد سیمره
سد سیمره

-عنوان پروژه: سد سیمره (سد بتنی دو قوسی) بلندترین سد استان ایلام
-مکان پروژه: شهرستان بدره، استان ایلام
-تاریخ شروع پروژه: 1376
-تاریخ اتمام پروژه: 1394