بنر اپوکسی 2

سد میمه

سد میمه
سد میمه

-عنوان پروژه: سد مخزنی میمه
-مکان پروژه: 15 کیلومتری شمال غربی شهرستان دهلران
-تاریخ شروع پروژه: 1389
-تاریخ اتمام پروژه: با پیشرفت فیزیکی %50 در حال اجرا می باشد