بنر اپوکسی 2

سد شهید رجایی

سد شهید رجایی
سد شهید رجایی

-عنوان پروژه: سد شهید رجایی (سد بتنی دو قوسی)
-مکان پروژه: 45 کیلومتری جنوب غربی ساری
-تاریخ شروع پروژه: 1370
-تاریخ اتمام پروژه: 1375