بنر اپوکسی 2

افزودنی بتن

افزودنی بتن ماده ای به غیر از سیمان پرتلتد، سنگدانه و آب است. افزودنی های بتن به صورتپودر(گرد) یا مایع (آبکی) به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص بتن کمی قبل از اختلاط، در حین اختلاط یا قبل از درجا ریختن به آن افزوده می شود.به عبارت دیگر افزودنی بتن اجزایی از بتن به غیر از سیمان هیدرولیکی، آب، سنگدانه ها و الیاف هستند که برای اصلاح و بهبود خواص بتن و ملات تازه و سخت شده به بتن افزوده می شوند. هر ماده افزودنی بتن با کارکرد اصلی آن تعریف و گروه بندی می شود. کارکرد اصلی یک ماده افزودنی بتن عمده ترین اثر مورد انتظاری است که بر بتن دارد و بیانگر عملکرد شاخص آن افزودنی است. کارکرد فرعی یک ماده افزودنی بتن اثر یا اثراتی است که در مقیاس کوچکتر از کارکرد اصلی بر بتن می گذارد. کاربرد افزودنی های بتن می تواند موجب صرفه جویی های گوناگونی شود و علاوه بر جبران هزینه های ناشی از خرید افزودنی بتن، امتیازات اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. از جمله این امتیازات اقتصادی کاربرد افزودنی های بتن می توان به کاهش مقدار سیمان و آب، افزایش بهره وری نیروی انسانی، کم شدن زمان اجرا، سهولت و افزایش راندمان عملیات بتنی، فراهم کردن امکان استفاده از سنگدانه ها و مصالح در دسترس، سهولت انتقال و ریختن بتن، سرعت بخشیدن در باز کردن قالب و سهولت در بسیاری دیگر از موارد اجرایی اشاره کرد.