مدیران و سهامداران
مدیران و سهامداران

مدیران و سهامداران

 • خانم مهندس سلیمانی

  خانم مهندس سلیمانی

  سمت:رئیس هیئت مدیره

  t_soleimani@rbbco.com
 • آقای مهندس محمود رضا روحی

  آقای مهندس محمود رضا روحی

  سمت:مدیر عامل

  rohi@rbbco.com